Семейни констелации

ФК3Това e съвременен групов терапевтичен метод, създаден от немския психотерапевт Бeрт Хелингер. Този метод е особено ефективен в разкриването на мощните несъзнавани механизми, управлявящи динамиката на семейната система, от която, неизменно, всеки един от нас е част.

Като системен подход, Семейни констелации разглежда индивида не като отделна единица, а като част от по-голямото цяло – фамилната система. Индивидуалните ни действия, чувствата и нагласите ни биват видяни и осмислени в контекста на групата към която принадлежим, тъй като всеки е част от дадено семейство и поема определени роли в контекста на неговата динамика. Опитът показва, че всички негови членове, включително тези, които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в динамиката на фамилната система и влияят на всички останали членове. По подобен начин, поради потребността от вътрешен баланс на системата, подтиснатите емоции на хора от предишни поколения в семейството, също присъстват и често се поемат от хора в следващите генерации. И всичко това се случва, без съзнателно да го разбираме.

Едно от основните разбирания, залегнало в основата на метода е, че семейството е единна енергийна система и ако някога – дори поколения назад, в нейната динамика са се случили събития, довели я до дисбаланс, това е доста вероятно да се прояви в живота на по-късно дошлите членове на тази система, често като нежелан поведенчески симптом, болестно състояние, емоционална натовареност, проблеми в интимността и личните връзки, загуба на материални блага.

Начинът за „осветляване“ на скритата семейна динамика е като някой от участниците пресъздава констелацията на своето семейство с помощта на други членове на групата. Често енергийното поле на семейството показва неща, за които никой не си е давал сметка. Изследването на семейната структура и връзките между членовете на семейството по този начин помага за виждането и осъзнаването на корените на тежки или хронични проблемни ситуации в живота ни, а решенията, откриващи се чрез тази терапевтична работа носят дълбока релаксация, идваща от възвръщането на естествения баланс в цялата система. Опитът ни показва, че когато се зачита определения вътрешен ред и негласните закони, управляващи фамилната система, тогава любовта между членовете на семейството тече свободно.

Кой принадлежи към семейната система?

Това са членовете на създаденото от Вас семейство – съпруг, деца, ако сте имали предишни бракове и деца от тях също, членовете на рожденото Ви семейство – майка, баща, братя и сестри, братята и сестрите на родителите Ви, бабите и дядовците, както и техните братя и сестри. Всички неродени или ранно-починали деца (ваши, на вашите родители, баби и дядовци) принадлежат на системата, както и хора, които придобиват право на принадлежност, вследствие на обстоятелства и събития от голяма значимост за семейството.

Кои събития влияят най-силно върху семейната система? Какъв тип факти търсим в работата с този метод?

Един от най-важните факти за системата е “изключването” на член от системата поради:
Ранна смърт – до 25г ; Аборт; Осиновяване; Загуба на родител преди навършване на 16 г. Други важни факти: извънбрачни връзки; особено тежка съдба (някои от семейството е бил в изгнание, изчезнал безследно, продължително пребивавал в заведение за душевно болни или за дълъг период е бил отлъчен от семейството); самоубийство; тежки инвалидизиращи заболявания; член от семейството е бил обект или извършител на престъпление (убийсто, изнасилване и др.); злоупотреба с имотни делби; участие в етнически конфликти, изселвания и др.

На практика темите, поставяни за разглеждане могат да са най-различни, например:
– Партньорски взаимоотношения – неудовлетвореност в интимните си връзки; трудности в общуването;
– Различни по характер и тежест здравословни проблеми – хронични болки, тежки заболявания, психи чни нарушения, алкохолизъм, наркомании и др.;
– Проблемни отношения с членове на семейството – родители, деца, братя и сестри;
– Всичко, свързано с Вашата личностна, професионална изява или финансово благополучие, трудности по духовната пътека и т.н.

Добре е да определите кое е приоритетното за Вас в момента. Често това изясняване се случва по време на работата в групата, провокирано от видяното в констелациите. За участието в тях не е необходима особена предварителна подготовка.

Има три начина по които Семейните Констелации работят за вас. Единият е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Знайте, че никога не сте съвсем отстрани, когато сте в такава група. Случващото се в работата на другите, ви въздейства винаги, и нещо във вас самите неизменно се придвижва към място на повече разбиране, приемане и лекота. Вторият начин да учите е като участвате като представител в констелацията на друг участник. Ролите в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго в тази работа. Третият начин да получите от тази група е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Във всеки един случай ще научите много от тази ситуация. За да се създаде психологически защитено пространство за работа, подкрепящо доверието и разкриването на лична информация, всеки участник в групата се ангажира с декларация за конфиденциалност, което означава съгласие да споделя с други хора само лично преживяното в групата, но не и информацията предоставена от други хора.

Колко сесии са нужни, за да има ефект работата?

Ефект има винаги. При това директен. Понякога, обаче, е необходимо повече време, за да се наблюдава видимият резултат. И това е много индивидуално като време на проявление. За някой това може да е моментално или в рамите на същия ден, за друг може да отнеме седмици и месеци. След еднократна констелация, обикновено е необходимо време – до няколко месеца, за да може да се интегрира ефекта от работата и настъпващите промени. Много хора са докладвали напълно удовлетворяващи ефекти от една единствена констелация, без необходимост работата да бъде системно продължавана във времето. Други са ентусиазирани да продължат изследването си чрез констелации и върху други аспекти на своя живот. Методът, обикновено, е силно въздействащ, като влиянието му се усеща в цялото семейство. Възстановявайки и укрепвайки връзката с родителите и предците си, ние се учим как да получаваме подкрепа и да черпим от силата, идваща до нас през поколенията, за да можем на свой ред да създаваме пълноценни връзки и да даваме безусловна любов на своите деца.

Възстановявайки и укрепвайки връзката с родителите и предците си, ние се учим как да получаваме подкрепа и да черпим от силата, идваща до нас през поколенията, за да можем на свой ред да създаваме пълноценни връзки и да даваме безусловна любов на своите деца.

Темите за разглеждане могат да бъдат:
– Партньорски взаимоотношения – неудовлетвореност в интимните си връзки; трудности в общуването.
– Различни по характер и тежест здравословни проблеми – хронични болки, тежки заболявания, психични нарушения, алкохолизъм, наркомании и др.
– Проблемни отношения с членове на семейството – родители, деца, братя и сестри.
– Всичко, свързано с Вашата личностна, професионална изява или финансово благополучие;